e-Auto Service Manager 2/2017

26 e-AUTO SERVICE MANAGER 02 - 2017 Gdy zapada decyzja o roz- poczęciu inwestycji w nowy dział lakierni, przed przystą- pieniem do prac budowla- nych i zakupów wyposaże- nia każdy inwestor powinien rozpoznać najpierw pełny zakres wymagań formalno prawnych, przy organizacji takiego działu. Gdy w pla- nach jest budowa nowe- go obiektu, sprawa prosta, bo większość formalności przejmie na siebie zespól architektoniczny w ramach projektu budowlanego. Go- rzej jest gdy planowana la- kiernia funkcjonować ma w istniejącym już budynku z pierwotnie innym prze- znaczeniem. W takim przy- padku wszystko wskazuje na to że projekt budowla- ny jest tu nie potrzebny. Co należy więc przygotować i jakie dokumenty formalne zgromadzić, aby przystąpić do adaptacji pomieszczeń pod lakiernię ? W większości przypadków takie sytuacje dotyczą la- kierni przemysłowych, ale nie są też wyjątkiem w branży usług motoryza- cyjnych. W obu przypad- kach pierwszymelementem poprzedzającym realizo- wane działania formalno prawne jest sprawdzenie, czy pomieszczenia obiektu przeznaczane pod funkcję lakierni spełnią podstawo- we wymagania technicz- ne. Sprawdzić należy, czy w budynku jest odpowied- nia rozdzielnia elektryczna z wystarczającym zapasem mocy dla wymagających urządzeń wentylacyjnych i grzewczych, oraz oświe- tlenia. Sprawdzić należy, czy lakiernia będzie miała dostęp do ujęcia wody na cele porządkowe, a w nie- których przypadkach także technologiczne, oraz czy w samym pomieszczeniu jest kanalizacja porządko- wa, podłączona do separa- tora zewnętrznego. W przypadku gdy inwe- stor posiada do adaptacji pomieszczeniu nad któ- rym znajdują się biura, lub magazyny nie wyklucza to natychmiast zlokalizowa- niu tu lakierni, ale z punk- tu widzenia ochrony prze- ciwwybuchowej może być trudne. Trudność - polega na tym, że przy braku jasnej i czytelnej klasyfikacji tego pomieszczenia, większość specjalistów ds. zabezpie- czeń ppoż. uzna próbę zlo- kalizowania tu lakierni za groźne dla pomieszczeń na górze. Jeżeli jednak plano- wany proces technologicz- ny w organizowanej lakierni ORGANIZACJA LAKIERNI poddany zostanie wnikliwej analizie, a w rama dokona- nych obliczeń okaże się, że takich zagrożeń nie ma, lub są one marginalne … to automatycznie otworzy to drogę do zgodnej z prze- pisami adaptacji pomiesz- czenia na potrzeby lakier- ni. Odpowiedzialność za to ponosi autor opracowanej analizy zagrożeń. Gdy jed- nocześnie autor analiz ma wpływ na parametry tech- niczne wprowadzanych do lakierni urządzeń technolo- gicznych to może on utrzy- mać zależności parametrów urządzeni i materiałów tak, aby obok swoje skutecz- ności technicznej spełnio- ne zostały wymogi formal- ne. To wybór konkretnych materiałów lakierniczych i sposobu ich aplikacji, pi- stoletów, oraz urządzeń wentylacyjno grzewczych powoduje, że w ślad za tymi decyzjami, pojawiają się ( lub nie pojawiają ) … stre- fy zagrożenia wybuchem czy stężenia par lotnych związków organicznych na poziomie przekraczającym dopuszczalne normy. Wy- posażenie lakierni oddzia- ływuje na teren zewnętrzny obiektu przez hałas i emisję LZO, a także przez odpady pozostające po realizacji Zakres formalności, przy adaptacji pomieszczeń AUTO-LAKIERNIA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk4Nzg=